Hjorthagsgaraget

Norra Djurgårdsstaden är ett stort stadsutvecklingsområde som enligt beslut i kommunfullmäktige ska bli en förebild inom hållbar stadsutveckling. I gaturummen och kvarteren blir det mycket begränsad boendeparkering. Istället vill man anlägga en större central parkeringsanläggning i två berg rum där man tidigare lagrat nafta för gasframställning. Från 36 m under havsnivån byggs 6 respektive 11 våningar P – däck med plats för ca 1500 bilar. Idag pågår biologisk sanering av de vattenfyllda bergrummen. Detaljplanen är godkänd och byggstart planeras år 2020

FAKTA
Beställare: Stockholm Parkering
Uppdragsansvarig: Per Wåhlin

Programskede:

Handläggande: Björn Bränngård
Medverkande: Nour Fansa

Byggskede:

Handläggande: Froste Nylander
Medverkande: Björn Bränngård, Nour Fansa