Orminge 58:1

Orminge 58:1, fasadrenovering av panncentral
I samband med utbyggnaden av stadsdelen Västra Orminge i Nacka uppfördes en panncentral med fasadbeklädnad av cortenstål, ritad av Jöran Curmans arkitektkontor, som även ansvarade för planering och projektering av det angränsande bostadsområdet. Panncentralen stod färdig 1968.
Vårvintern 2014 konstaterades att delar av fasadbeklädnaden var sönderrostade, delvis till följd av tekniskt felaktiga anslutningar och genomföringar. Wåhlin arkitekter fick då uppdraget att projektera en fasadrenovering.
Nacka kommun gjorde bedömningen att fasadens arkitektoniska och kulturhistoriska värden var så stora att de så långt möjligt måste bevaras eller återskapas vid en renovering. Önskemålet var att den nya fasadbeklädnanden skulle utföras i cortenstål, med samma utformning och indelning som originalfasaden.
För att tillgodose kommunens önskemål inom beställarens ekonomiska och produktionstekniska ramar valdes en lösning med ett färdigt kassettsystem som lätt kunde anpassas till de mått som gavs av befintliga öppningar för fönster, dörrar och galler i ytterväggarna. Även tillbyggnaden från 1990-talet försågs med en fasadbeklädnad av cortenstål.

Plats:
Beställare: AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, genom Johan Ekström och Peter Backman
Uppdragsansvarig: Johan Johansson
Handläggare: Pål Tyllström (FU), Johan Johansson (Bygghandling)
Medverkande: Ann Tellgren, Torbjörn Lundell, Lotta Alm Westerberg
Utredning och projektering 2014 – 2015, byggnadsår 2015